Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Aportacions a grups polítics

Assignació del Consell de Mallorca als grups polítics amb representació en el Ple

En aquesta secció es facilita informació de les assignacions que concedeix el Ple del Consell Insular de Mallorca als partits polítics per atendre les despeses de funcionament.

Normativa

La Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament dels partits polítics (LOFPP), preveu que els partits polítics puguin rebre recursos públics, com subvencions anuals atorgades per les corporacions locals, entre d’altres. Així mateix, també preveu que els grups polítics amb representació als òrgans de les administracions locals puguin percebre’ls, bé en forma de subvencions, bé d’aportacions.

La regulació del finançament dels grups polítics locals s’explica a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula de les bases del règim local (LRBL), així com el que disposin els diferents reglaments orgànics de funcionament de les corporacions.

L’article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei que regula les hisendes locals, i l’article 40 del Reial Decret 500/1999, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes locals, en matèria de pressupostos, defineixen el règim, els límits formals i la competència de les transferències de crèdit.

Les bases d’execució del pressupost en vigor del Consell Insular de Mallorca, en la disposició addicional segona, assignen una dotació econòmica mensual als grups polítics amb representació en el Ple, la qual té amb un component fix, idèntic per a tots els grups polítics, i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cada partit. Les assignacions esmentades no es poden destinar a pagar remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei del Consell Insular de Mallorca o a adquirir  béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Així mateix, en el Ple de dia 18 de juliol de 2019, va aprovar que els grups polítics ha de dur una comptabilitat específica de la dotació rebuda.

 Data

La informació sobre les assignacions als partits polítics que ha atorgat el Consell Insular de Mallorca és a partir de l’1 de gener de 2009.