Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Preguntes freqüents

Respostes als dubtes que més freqüentment genera la Llei de Transparència.

Compartir en xarxes socials

La Llei de Transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTBG) té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir les persones públiques responsables.

La Llei s’aplica a totes les administracions públiques i a tot el sector públic estatal, així com a altres institucions, com la Casa de Sa Majestat el Rei, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congrés dels Diputats, el Senat, el Banc d’Espanya, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Consell Econòmic i Social i les institucions autonòmiques anàlogues, en relació amb les activitats subjectes a dret administratiu.

La Llei estableix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per garantir la transparència en l’activitat i regula el dret d’accés de la ciutadania a la informació pública.

L’article 28, lletres f) i n), s’ha modificat per la disposició final tercera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

Què regula la Llei de transparència?

L’LTBG preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per al coneixement de la ciutadania, com pot la ciutadania demanar informació a les administracions i quines són les regles de bon govern que han de respectar les persones públiques responsables.

Què és el portal de Transparència del Consell Insular de Mallorca?

És la plataforma amb la qual es pot accedir a la informació pública del Consell Insular de Mallorca. També conté la informació que la ciutadania amb més freqüència sol·licita en exercici del dret d’accés a la informació pública.

Què conté aquest portal?

El portal, segons el que disposa l’LTBG, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquesta activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir les persones públiques responsables.

Què és la publicitat activa?

És un conjunt d’informació, agrupada en les categories definides en l’LTBG, que les administracions públiques han de publicar de forma periòdica i actualitzada per garantir la transparència de l’activitat.

En el portal de Transparència del Consell Insular de Mallorca es facilita l’accés de la ciutadania a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en l’LTBG.

Quina informació es publica en el portal?

L’LTBG regula la publicació de les categories d’informació següents, en el que es coneix com a «publicitat activa».

Informació organitzativa

Inclou les funcions que es desenvolupen en els organismes, la normativa d’aplicació, els plans i els programes anuals, els objectius, el grau de compliment i els resultats.

Informació de rellevància jurídica

Inclou les directrius, instruccions, acords, circulars, respostes a consultes (que suposen una interpretació del dret o produeixen efectes jurídics) i els documents que s’han de sotmetre a informació pública.

Informació de contingut econòmic

Inclou els contractes, convenis i encàrrecs de gestió, retribucions d’alts càrrecs, subvencions i ajuts públics, pressuposts, comptes anuals, informes d’auditoria de comptes i de fiscalització i béns mobles i immobles.

Existeix alguna restricció en la publicació de la informació?

Pot ser que la informació no pugui publicar-se perquè afecta qüestions sensibles, com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, s’ha de comprovar si, veritablement, la publicació afecta els límits que l’LTBG preveu o, en el cas de les dades personals, si aquestes poden eliminar-se del document que es publica.

Què passa si no trob informació en el portal de Transparència?

En principi, la informació més rellevant per a la ciutadania i d’accés freqüent està disponible en el portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable, sota formats de dades obertes. Si la persona interessada necessita més informació o necessita més detall, pot accedir al servei de sol·licitud d’informació pública, a través de la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca, que és un dret regulat per l’LTBG.

Què passa si no es compleix amb les obligacions de transparència?

El Consell de Transparència i Bon Govern vetlla pel compliment de les disposicions de la Llei i l’incompliment pot donar lloc a procediments disciplinaris.

Què és el dret a la informació pública?

És el dret d’accés a la informació pública en els termes prevists en la Constitució, article 105.b), i s’entén com a informació pública els continguts o els documents, sigui quin sigui el suport o format, que es trobin en poder de l’Administració, elaborats o adquirits en l’exercici de les funcions.

Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d’accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen per objecte protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria danyar una persona o l’interès públic.

Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents:

 • La seguretat nacional.
 • La defensa.
 • Les relacions exteriors.
 • La seguretat pública.
 • La prevenció, la investigació i la sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
 • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
 • Les funcions administratives de vigilància, d’inspecció i de control.
 • Els interessos econòmics i comercials.
 • La política econòmica i monetària.
 • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
 • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
 • La protecció del medi ambient.

Com s’apliquen els límits?

L’òrgan al qual se sol·licita una informació, la publicació de la qual considera que pot perjudicar algun dels límits, ha de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aquesta informació.

Com s’ha de procedir en relació amb la protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada conté dades especialment protegides, l’accés únicament es pot autoritzar si es té el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada.

Què és l’accés parcial?

En els casos en què se sol·licita informació i una part d’aquesta està sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’admet parcialment la sol·licitud i s’indica a la persona sol·licitant la informació que s’ha omès.

En quins casos no es pot utilitzar aquest procediment?

En aquells casos o matèries per als quals existeix un règim jurídic específic d’accés (apartats 2 i 3 de la disposició addicional primera de l’LTBG). És el cas, per exemple, de les sol·licituds d’accés a informació pública mediambiental, en el supòsit de la qual s’aplica la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Quan es vulgui accedir a un contingut o document d’un procediment administratiu en el qual la persona sol·licitant té la condició de persona interessada. En aquests casos, i d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 1 de la disposició addicional primera de l’LTBG, no s’aplica el procediment que aquesta Llei preveu, sinó la normativa reguladora del procediment administratiu corresponent.

Per a suggeriments i reclamacions, per al fi dels quals existeix un altra via i procediment en el Consell Insular de Mallorca.

Per fer consultes jurídiques o sol·licitar interpretacions sobre l’aplicació de normativa local. Aquest tipus de peticions generen una informació pública nova i, per tant, no existent a la data de la sol·licitud.