Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Béns immobles

Béns immobles els titulars dels quals són organismes de la corporació

Les administracions públiques i, entre elles, les entitats locals, estan obligades a protegir i defensar el seu patrimoni. L’inventari dels béns i els drets que l’integren es converteix en un instrument jurídic imprescindible per exercir oportunament les facultats que corresponguin per defensar-lo i protegir-lo.

Els inventaris són una eina per registrar, manejar i controlar els béns de les entitats locals. Les administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i els drets del seu patrimoni fent-hi constar, amb detall, les mencions necessàries per identificar-los i les que calguin per reflectir-ne la situació jurídica i a què es destinen o a què es dediquen.

Una gestió eficient d’aquest recurs implica un benefici en garantia de l’interès general i per al conjunt de la ciutadania, i resulta clau el manteniment adequat de l’inventari de béns de les entitats locals per aconseguir aquest objectiu.

Per això, durant l’any 2017, el Consell Insular de Mallorca té previst licitar el contracte de subministrament d’un sistema de gestió del patrimoni que inclogui les necessitats i els requeriments de l’entitat, com a Administració pública local i territorial, i de les entitats que en depenen.

Normativa

L'article 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, matisa que en l’inventari han de constar, amb detall, les mencions necessàries per a identificar els béns i els drets i les que calguin per reflectir-ne la situació jurídica i a què es destinen o a què es dediquen. I que l’inventari patrimonial de les entitats locals i entitats de dret públic vinculades o que en depenen ha d’incloure, almenys, els béns immobles i els drets reals sobre els mateixos.

La rectificació s’ha de verificar anualment, i s’hi han de reflectir les vicissituds de tota índole esdevingudes als béns i els drets durant aquest període. S’hi han de reflectir les adquisicions, vendes, permutes, serveis, alteracions de la qualificació jurídica dels béns, i qualssevol altres amb repercussió en els béns i els drets objecte de l’inventari que hagin ocorregut durant l'exercici anual.

D'altra banda, sempre que es renovi la corporació local s’ha de comprovar l’inventari, aixecant-ne acta, per  separar les responsabilitats que puguin derivar per als membres sortints i per als entrants (articles 33.2 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals (RBEL), 36.2 i 56 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals).

Data

Quan hagi finalitzat el projecte i el Consell Insular de Mallorca l’hagi rebut, s’ha de posar a disposició de la ciutadania.