Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Despeses de caixa fixa

Despeses fetes en forma de bestretes de caixa fixa

Les despeses de caixa fixa són bestretes de fons de caràcter extrapressupostari que es fan per atendre de manera immediata i aplicació posterior al capítol de despeses corrents en béns i serveis del pressupost de l’any en què es fan, de despeses periòdiques o repetitives, com les referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació i altres de característiques similars. Aquests avançaments de caixa fixa no tenen la consideració de pagaments a justificar.

Normativa

L’article 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei que Regula les Hisendes Locals, i l’article 73 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que regula les hisendes locals, en matèria de pressupostos, defineix els avançaments de caixa fixa com «les provisions de fons de caràcter no pressupostari i permanent que es fan a pagadories, caixes i habilitacions per atendre de manera immediata i posterior aplicació al pressupost de l’any en què es fan». Es tracta de fons lliurats per justificar per a «les atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de característiques similars».

Les provisions en concepte d’avançaments de caixa fixa es fan a partir d’una resolució dictada pel conseller executiu o consellera executiva d’acord amb les bases d’execució del pressupost (base 37).

La base 37 de les bases d’execució del pressupost en vigor regula els avançaments de caixa fixa.

Metodologia

La Comissió de Transparència del Consell Insular de Mallorca té pendent l’aprovació del «Procediment de publicació de les despeses de caixa fixa» que l’Oficina de Transparència ha preparat. S’hi determina que les dades crues que han de servir de base per produir les dades que es carregaran en aquest portal són els justificants d’avançament de caixa fixa, extrets de la consulta general de justificants del programa de comptabilitat, en qualsevol estat comptable i situació diferent d’«Anul·lat», amb data de document entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any corresponent, de l’exercici que pertoqui.

Data

S’inclouen dades de les despeses de caixa fixa dels exercicis del 2009 en endavant. La publicació d’aquestes dades es fa, de forma anticipada, trimestralment per a l’any en curs, si bé les dades finals de cada any es publiquen una vegada s’ha tancat l’any fiscal.

Enllaços

A més dels totals anuals per departament inclosos al catàleg de dades del portal, també se facilita un enllaç al llistat de despeses de caixa fixa en format CSV, ordenats per entitat, codi de departament i data de la despesa. Pot descarregar-se el fitxer i obrir-lo usant un full de càlcul (e.g. LibreOffice Calc).

A dia d'avui aquest llistat només inclou els departaments del Consell de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'Agència de Disciplina Urbanística, l'Institut de l'Esport Hípic, el Consorci T.I.C. Mallorca i el Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat. Aviat inclourà també la resta d'organismes autònoms.

S'inclouen els documents següents, en format CSV [1][2]:

[1] Codificació UTF-8, punt i coma com a separador de camp.

[2] Ordenats per centre gestor i data.

S'inclouen els següents gràfics: