Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Període mitjà de pagament a proveïdors

En termes generals, el període mitjà de pagament es defineix com els dies que, de mitjana, tarda una empresa a pagar els seus proveïdors. Com més elevat sigui el valor d'aquesta ràtio, més es demora el pagament als proveïdors, la qual cosa revela que la companyia es finança a costa dels proveïdors.

Aquesta ràtio se sol estudiar juntament amb el període mitjà de cobrament. Si s’analitzen ambdues ràtios es pot conèixer l'estat financer d'una companyia.

Aplicat a les administracions públiques, el període mitjà de pagament global als proveïdors és l'expressió del temps de pagament del deute comercial i la manera de calcular-lo, desenvolupada per Reial decret, es regeix per la fórmula següent:

El període mitjà de pagament a proveïdors del Consell Insular de Mallorca es pot saber a través de la secció Període Mitjà de Pagament (PMP) de les EE.LL. (entitats locals) de la pàgina del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MINHAFP).

Així mateix, el MINHAFP posa a disposició de la ciutadania sengles mapes interactius amb el PMP de les comunitats autònomes i els ajuntaments, accessibles des de la pàgina d'informació central sobre el PMP a Espanya.

Normativa

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les administracions públiques, en un exercici de transparència, han de fer públic el seu període mitjà de pagament, que han de calcular d'acord amb una metodologia comú.

El període mitjà de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia per calcular el període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics com indicador diferent del període legal de pagament establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot tenir valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagar, si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des d’haver presentat les factures o els certificacions d'obra o si, al final del període per enviar la informació, encara no han transcorregut els trenta dies en les operacions pendents de pagament.

Data

En la pàgina d'informació central sobre el PMP a Espanya es pot trobar el PMP del Consell Insular de Mallorca a partir del tercer trimestre de 2014.