Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Alts càrrecs

Retribucions anuals, indemnitzacions que han percebut i autoritzacions que s’han concedit a alts càrrecs per exercir una activitat privada després del cessament

Dins de l’eix d’informació institucional, organitzativa i de planificació que s’ofereix d’acord amb l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca es poden consultar les dades relatives a les retribucions que han percebut anualment els alts càrrecs i màxims responsables de la corporació local i dels organismes autònoms.

També són públiques les indemnitzacions que s’han percebut, si escau, per haver abandonat el càrrec, les declaracions de patrimoni, interessos i activitats, els curriculum vitae, els obsequis, els viatges i les despeses ordinàries a càrrec dels pressupostos del Consell Insular de Mallorca en concepte de transport, aparcament, manutenció, etc.

Retribucions

El règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la corporació, que s’estableixen en la Llei de pressupostos per al personal de l’Administració pública, es despleguen mitjançant Acord del Ple del Consell a l’inici de cada legislatura, i pot ser modificat durant la mateixa. Les retribucions esmentades es modifiquen anualment, també d’acord amb el que disposa la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears podeu consultar l’Acord de Ple de l’inici de la legislatura actual.

Declaracions d’activitats, béns i interessos

Totes les persones subjectes al Codi ètic de bon govern i transparència del Consell Insular de Mallorca estan obligades a formular una declaració d’activitats, béns i interessos. El contingut d’aquesta declaració s’explica en l’article «Quines declaracions presenten els membres de la corporació».

Indemnitzacions percebudes per cessament o abandonament del càrrec

L’article 75.8 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases del règim local, estableix que, durant els dos anys següents a l’acabament del mandat, als representants locals als quals es refereix l’apartat primer d’aquest article que han tengut responsabilitats executives en les diferents àrees en què s’organitza el govern local, els són d’aplicació en l’àmbit territorial de la seva competència les limitacions a exercir activitats privades que estableix l’article 8 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

Amb aquest efecte, el Consell Insular de Mallorca pot preveure una compensació econòmica durant aquest període per als qui, com a conseqüència del règim d’incompatibilitats, no puguin desenvolupar la seva activitat professional, ni percebin retribucions econòmiques per altres activitats.

Fins ara, el Consell Insular de Mallorca, no ha previst cap compensació econòmica per atendre indemnitzacions d’aquesta naturalesa.

Currículum vitae

Inclou la relació de funcions, càrrecs, formació acadèmica i experiència professional de cadascun dels membres del Consell Insular de Mallorca i dels alts càrrecs.

Obsequis

És qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, per raó de la seva entitat o causa, o que pugui condicionar la neutralitat o l’objectivitat de la comesa de qui el rep. El lliurament dels regals o obsequis que es rebin per raó del càrrec emmarcats en els usos habituals, socials i de cortesia són públics. En aquest portal de transparència s’inclou la relació de les mostres no venals de cortesia i objectes commemoratius oficials o protocol·laris que han rebut els membres del Consell Insular de Mallorca per la seva representació institucional.

Viatges

D’acord amb el que preveu el Codi ètic de bon govern i transparència, es publica en aquesta secció la informació relativa a les despeses ordinàries a càrrec dels pressupostos del Consell Insular de Mallorca en concepte de transport, aparcament, manutenció, etc., amb indicació de la quantia i el motiu de la despesa.

La informació es publica diferenciant les despeses de viatges dels membres de la corporació, indicant-ne la data i el motiu —així com els imports corresponents a transport, allotjament, manutenció i altres possibles despeses no inclosos en els anteriors—, de les despeses protocol·làries, especificant-ne data i motiu, —així com el detall dels imports corresponents a menjars institucionals, productes alimentaris, flors, càtering, trofeus i altres despeses possibles no incloses en les anteriors. Es consideren despeses protocol·làries i de representació les que redunden en benefici o utilitat de l’Administració i no suposen retribucions en metàl·lic o en espècie, segons s’especifica en la base 30 de les bases d’execució del pressupost en vigor.

Normativa

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix l’obligació de publicar les retribucions que perceben anualment els alts càrrecs i màxims responsables inclosos en l’àmbit d’aplicació de la llei i les indemintzacions que perceben, si escau, per haver abandonat el càrrec. També, són públiques les declaracions de béns i activitats dels representants locals, en els termes previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases del règim local. La publicació d’aquesta informació es mostra amb la dissociació i anonimat de les dades corresponents per garantir la seguretat i privacitat de la persona declarant i de les persones que en depenen.

El Codi ètic de bon govern i transparència del Consell Insular de Mallorca obliga, com a comportaments relatius a la transparència, a publicar un curriculum acadèmic i la trajectòria professional, així com les despeses derivades de l’exercici de les funcions dels alts càrrecs.

Data de publicació

La informació relativa a les retribucions, declaracions d’activitats, béns i interessos i currículums vitae es troba en la seu electrònica des de l’any 2011 i s’actualitza per legislatures, cessaments o canvis patrimonials. L'agenda instucional s’actualitza cada dues setmanes i la resta de la informació per cada actuació.