Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats

El Consell Insular és la institució de govern de Mallorca i n’exerceix el govern, l’administració i la representació. Disposa d’autonomia en la gestió dels seus interessos, d’acord amb la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el que s’estableix en les lleis del Parlament.

Està constituït pels òrgans col·legiats següents:

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és el màxim òrgan col·legiat del govern insular que, sota la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres membres de la corporació. Exerceix les funcions següents:

-la iniciativa legislativa davant del Parlament de les Illes Balears
-la funció normativa
-l’aprovació dels pressupostos
-el control de l’acció de govern
-l’elecció del president i la disposició del seu cessament
-el control i la fiscalització de l’acció de la Presidència i del Consell Executiu, mitjançant la moció de censura al president, la votació sobre la -qüestió de confiança que aquest planteja i els debats, les preguntes, les interpel·lacions i les mocions sobre la seva actuació i altres que s’estableixen, totes les funcions que li atorguen l’Estatut, les lleis del Parlament de les Illes Balears i les normes pròpies aprovades pel Consell Insular (art. 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i art. 22 de la Llei 7/1985, de 20 d’abril, reguladora de les bases de règim local).

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular que la Presidència de la institució presideix, la composició de la qual és representativa del Ple. Tots els grups polítics representats en el Consell tenen dret a participar-hi. Exerceix les funcions següents:

a) Exerceix les competències que se li atribueixen en l’art.10 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i resol els recursos d’alçada interposats contra:

-els actes del Consell Executiu (art. 10.2 a de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars)
-els acords i les resolucions de la Junta Rectora i de la Presidència de l’IEHM (art. 33 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic)
-els acords adoptats per les comissions insulars, excepte que, per raó de la matèria, només sigui admissible el recurs en la via contenciosa administrativa (art. 44 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca)
-els actes dels consellers executius dictats per delegació d’atribucions del Consell Executiu en matèria de contractació

b) Les funcions que li ha delegat el Ple

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat per la presidència del Consell, les vicepresidències i totes les conselleres i els consellers executius; li correspon l’exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sense perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d’un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria d’urbanisme i d’ordenació del territori, excepte l’assignació expressa per disposició legal a favor d’un altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel Decret d’organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels art. 34, 35 i 36 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els art. 43 i 44 d’aquest Reglament, integrats a la secció quarta del capítol VIII esmentat. De forma supletòria, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria de patrimoni, excepte l’assignació expressa per disposició legal en favor d’un altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel Decret d’organització de la Presidència del Consell Insular.

Exerceix les funcions que l’art. 39 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca li assigna.

Es regeix pels art. 39 i 40 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els art. 43 i 44 d’aquest Reglament, integrats en la secció quarta del capítol VIII esmentat. De forma supletòria, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

La Comissió Insular d’Artesania de Mallorca

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria d’artesania i foment de la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, excepte l’assignació expressa per disposició legal en favor d’un altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel Decret d’organització de la Presidència del Consell Insular.

Exerceix les funcions següents que l’art. 42 bis del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca li assigna.

Es regeix pels art. 42 bis, 42 ter, 42 quarter i 42 quinquies de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els art. 43 i 44 d’aquest Reglament, integrats en la secció quarta del capítol VIII esmentat. De forma supletòria, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

La Comissió Informativa General i de Comptes

La Comissió Informativa General i de Comptes és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple, tret dels casos declarats urgents; també té per objecte informar i examinar els comptes generals de la corporació.

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col•legiat del govern insular que presideix la Presidència de la institució i la composició del qual ha de ser representativa del Ple. Tots els grups polítics representats en el Consell tenen dret a participar-hi. Exerceix les funcions següents:

a) Exerceix les competències que se li atribueixen en l’art. 10 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i resol els recursos d’alçada interposats contra:

-els actes del Consell Executiu (art. 10.2 a) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars)
-els acords i les resolucions de la Junta Rectora i de la Presidència de l’IEHM (art. 33 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic)
-els acords adoptats per les comissions insulars, excepte que, per raó de la matèria, només sigui admissible el recurs en la via contenciosa -administrativa (art. 44 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca)
-els actes dels consellers executius dictats per delegació d’atribucions del Consell Executiu en matèria de contractació

b) Les funcions que el Ple li ha delegat

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat pel president del Consell, els vicepresidents i les vicepresidentes i tots els consellers i les conselleres executives, que exerceix la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sense perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.

La Comissió Informativa sobre la Diada de Mallorca

La Comissió Informativa Especial sobre la Diada de Mallorca és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca, li correspon estudiar i, si escau, elevar al Ple un dia més adequat per celebrar la Diada de Mallorca alternatiu a l’actual, que és el 12 de setembre.