Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats

El Consell Insular és la institució de govern de Mallorca i n’exerceix el govern, l’administració i la representació. Disposa d’autonomia en la gestió dels seus interessos, d’acord amb la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el que s’estableix en les lleis del Parlament.

Està constituït pels òrgans col·legiats següents:

La Presidència

La Presidència del Consell Insular dirigeix el govern i l'administració insulars, i designa i separa lliurement la resta dels membres del Consell Executiu, en coordina l'acció i és políticament responsable davant el Ple.

Les funcions de la Presidència són les següents:
- les competències que li atorga l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars
- les funcions que li confereix l'article 28 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca
- les competències que li va delegar el Ple per acord de dia 18 de juliol de 2019

Les vicepresidències

Les persones que ocupen el càrrec de les vicepresidències substitueixen, per l'ordre en què han estat nomenades, la de la Presidència en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, i també en els supòsits de vacant en la Presidència fins que prengui possessió del càrrec el nou president.  

El Ple

El Ple del Consell Insular de Mallorca és el màxim òrgan col·legiat del govern insular que, sota la Presidència del Consell, està integrat per tots els consellers i les conselleres membres de la corporació.

Exerceix les funcions següents:
- la iniciativa legislativa davant del Parlament de les Illes Balears
- la funció normativa
- l’aprovació dels pressupostos
- el control de l’acció de govern
- l’elecció del president i la disposició del seu cessament
- el control i la fiscalització de l’acció de la Presidència i del Consell Executiu, mitjançant la moció de censura al president, la votació sobre la qüestió de confiança que aquest planteja i els debats, les preguntes, les interpel•lacions i les mocions sobre la seva actuació i altres que s’estableixen
- totes les funcions que li atorguen l’Estatut, les lleis del Parlament de les Illes Balears i les normes pròpies aprovades pel Consell Insular (art. 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i art. 22 de la Llei 7/1985, de 20 d’abril, reguladora de les bases de règim local)

La Comissió de Govern

La Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular que la Presidència de la institució presideix, la composició de la qual és representativa del Ple. Tots els grups polítics representats en el Consell tenen dret a participar-hi.

Exerceix les funcions següents:
a) Exerceix les competències que se li atribueixen en l’art.10 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i resol els recursos d’alçada interposats contra:
- els actes del Consell Executiu (art. 10.2 a de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars)
- els acords i les resolucions de la Junta Rectora i de la Presidència de l’IEHM (art. 33 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic)
- els acords adoptats per les comissions insulars, excepte que, per raó de la matèria, només sigui admissible el recurs en la via contenciosa administrativa (art. 99 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca)
- els actes dels consellers executius dictats per delegació d’atribucions del Consell Executiu en matèria de contractació

b) Les funcions que li ha delegat el Ple

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col•legiat del govern insular integrat per la presidència del Consell, les vicepresidències i totes les conselleres i els consellers executius; li correspon l’exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sense perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern; exerceix les funciones que se li assignen en l'article 12 de la Llei de consells insulars i en l'article 36 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

Els departaments

Els departaments del Consell Insular de Mallorca són els òrgans en què s'organitza la institució i que es corresponen amb els diferents sectors de la seva activitat administrativa.

Cada departament està dirigit per un conseller executiu o una consellera executiva, a qui corresponen les funcions següents:
- l'article 13 de la Llei de consells insulars
- l'article 39 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca
- l'article 1 i següents del Decret de 9 de desembre de 2019, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca les competències que li va delegar el Consell Executiu per acord de 12 d'agost de 2015

Els departaments, per exercir les funcions, s'estructuren en els òrgans directius següents:
- La Secretaria Tècnica, òrgan directiu per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, els serveis comuns de què es tracta i a la qual corresponen les funcions que s'estableixen en l'article 43 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.
- Les direccions insulars, òrgans directius per gestionar, sota l'autoritat del conseller o la consellera respectiva, àrees funcionalment homogènies i a les quals corresponen les funcions que es determinen en l'article 42 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca.

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme

Es tracta d’un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria d’urbanisme i d’ordenació del territori, excepte l’assignació expressa per disposició legal a favor d’un altre òrgan o sense perjudici de l’assignació pel decrets d’organització de la Presidència del Consell Insular.

Es regeix pels articles 44, 45 i 46 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 de l'esmentat Reglament, integrats en el capítol III del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

La Comissió Insular de Patrimoni Històric

És un òrgan de naturalesa col·legiada que exerceix, amb caràcter general, les atribucions derivades de les competències estatutàries pròpies d’aquesta institució en matèria de patrimoni, excepte si per disposició legal, s’assignen expressament en favor d’un altre òrgan o sense perjudici que, per un decret d’organització de Presidència, hi hagi altres possibles assignacions.

Exerceix les funcions que l’art. 49 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca li assigna i es regeix pels articles 49 i 50 de la secció primera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit Reglament, integrats en el capítol III ("Funcionament i règim jurídic de les comissions insulars") del títol III. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

La Ponència Tècnica d'Artesania de Mallorca

Com a òrgan consultiu i tècnic encarregat d’estudiar, avaluar i elaborar les propostes dels expedients que el conseller executiu o la consellera executiva competent en artesania ha de resoldre, es constitueix la Ponència Tècnica d’Artesania, els dictàmens de la qual són previs i preceptius.

Es regeix pels articles 53, 54 i 55 de la secció tercera del capítol VIII del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, així com per les regles de funcionament i règim jurídic que determinen els articles 96, 97, 98 i 99 del dit reglament, integrats en el capítol III del títol III, el qual du per títol “Normes especials de funcionament del Consell de Mallorca”. Supletòriament, per les disposicions de la legislació de procediment administratiu comú.

La Comissió Informativa General i de Comptes

La Comissió Informativa General i de Comptes és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple, tret dels casos declarats urgents; també té per objecte informar i examinar els comptes generals de la corporació.
 
La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus està constituïda pel president, els vicepresidents, si escau, i els portaveus dels grups polítics del Consell de Mallorca.

Els grups polítics, en el moment de la seva constitució, han comunicat els consellers i les conselleres que tenen la condició de portaveu suplent.

La Junta de Portaveus exerceix les funcions següents:
- Debatre i fer propostes sobre qualsevol assumpte relatiu al desenvolupament de les sessions plenàries, en particular, i procedimentals, en general.
- Proposar mocions al Ple, quan les formalitza la totalitat dels seus membres.
- Ser oïda amb caràcter previ a la formació definitiva i la tramesa als consellers de l'ordre del dia de totes les sessions plenàries, tret de les extraordinàries urgents.
- Autoritzar genèricament les entitats i les associacions perquè puguin intervenir, amb veu, en el Ple quan es tracten assumptes del seu objecte social, de conformitat amb les regles contingudes en el títol IV del Reglament orgànic.
- Establir la regulació i l'ordre dels debats especials que s'escaiguin.

La Comissió de Transparència

La Comissió de Transparència és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon fer el seguiment del compliment del Codi ètic de bon govern i transparència.

Exerceix les funcions que li assigna l’article 60 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca:
- Comprovar el seguiment del compliment del Codi ètic de bon govern i transparència per part de la Corporació.
- Vetllar perquè els principis i les especificacions del Codi ètic de bon govern i transparència s’incorporin en la normativa del Consell de Mallorca.
- Requerir perquè compareguin davant aquesta Comissió els consellers executius o les conselleres executives, o els alts càrrecs que incompleixin el Codi ètic de bon govern i transparència, amb l’objectiu que donin les explicacions oportunes sobre aquest incompliment.

Els grups polítics

Els consellers, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en grups, els quals es corresponen de manera automàtica, amb els partits, coalicions o agrupacions que hagin obtingut escons.

Tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resultarà d'una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable em funció del nombre d'escons. Aquesta quantia la fixa el Ple en les Bases d'execució del pressupost.

Els grups polítics són:
- Grup Socialista
- Partit Popular
- Més per Mallorca
- Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
- Unides Podem
- El Pi - Proposta per les Illes Balears
- Vox - Mallorca