Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Contractació

Contractació i estadístiques de contractes

La contractació pública és un dels sectors de l'activitat pública en els quals és especialment rellevant el principi de transparència, ja que representa un volum econòmic important. A través dels contractes públics, el Consell Insular de Mallorca es proveeix de subministraments i serveis i encarrega la planificació, execució o el seguiment d'obres a empreses i la gestió de serveis públics.

L'adjudicació dels contractes, sotmesa a unes estrictes regles, es pot fer per procediment obert, restringit, negociat o a través d'un diàleg competitiu. També és possible adjudicar contractes directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i amb l’habilitació professional necessària per dur a terme la prestació quan, per l’import i la durada, el contracte té la qualificació de contracte menor.

La publicitat dels contractes es fa a través del perfil de contractant i dels butlletins oficials (BOIB, BOE i DOUE). Dins de la transparència, en matèria de contractes té especial importància la publicitat de les modificacions contractuals (o "modificats"), així com el seguiment i control dels contractes d'obres i infraestructures estratègiques.

Perfil del contractant

El perfil de contractant està constituït per la informació sobre l'activitat contractual dels òrgans de contractació del Consell Insular de Mallorca. Conté tots els contractes, esmentant-ne l’objecte, la durada, l’import de licitació i d'adjudicació, el procediment, els instruments de publicitat utilitzats, el nombre de licitadors que participen en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, es publiquen les decisions de desistiment i renúncia.

Els contractes accessibles en el perfil de contractant poden classificar-se segons el procediment (obert, restringit, negociat, negociat sense publicitat, menor o a través d'un diàleg competitiu), el tipus de contracte (serveis, subministraments, obres, gestió de servei públic, concessió d'obra pública, privats, exclosos de la llei de contractes, col·laboració sector públic-privat o administratius especials) i l’estat en què es troba (en tramitació, finalitzats o en previsió).

Normativa

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, defineix el marc legislatiu base que regula la contractació pública.

La llei de contractes del sector públic obliga que s'ajusti als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. La normativa també estableix mesures per controlar la despesa i per utilitzar de manera eficient els fons del pressupost públic.

El perfil de contractant s'introdueix per primera vegada amb l'article 43 de la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, que regula la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per adaptar la normativa comunitària de les dues primeres.

Data

Els contractes majors i harmonitzats des de l'any 2015 poden consultar-se en el perfil del contractant. Les licitacions anteriors al 2015 es publicaven a través del web corporatiu.

Els contractes menors fins al 30 de juny de 2017 es troben en el portal de transparència, mentres que els menors a partir de l'1 de juliol de 2017 es troben en el perfil del contractant.