Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Contractació

Contractació i estadístiques de contractes

La contractació pública és un dels sectors de l'activitat pública en els quals és especialment rellevant el principi de transparència, ja que representa un volum econòmic important. A través dels contractes públics, el Consell Insular de Mallorca es proveeix de subministraments i serveis i encarrega la planificació, execució o el seguiment d'obres a empreses i la gestió de serveis públics.

Amb l'entrada en vigor el passat 9 de març de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es mantenen la majoria dels procediments d'adjudicació dels contractes prevists en l'anterior regulació (procediments obert, restringit, negociat i de diàleg competitiu). No obstant això, com a principals novetats s'han de destacar la incorporació dels procediments obert simplificat i d'associació per a la innovació, la supressió del procediment negociat sense publicitat per raó de quantia, i el canvi de denominació del procediment negociat amb publicitat, que passa a denominar-se procediment de licitació amb negociació. També és possible adjudicar contractes directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i habilitació professional necessària per dur a terme la prestació quan, pel seu import i durada, el contracte té la consideració de contracte menor.

La publicitat dels contractes es fa a través del perfil de contractant i dels butlletins oficials (BOIB, BOE i DOUE). Dins de la transparència, en matèria de contractes té especial importància la publicitat de les modificacions contractuals (o "modificats"), així com el seguiment i control dels contractes d'obres i infraestructures estratègiques.

Perfil del contractant

El perfil de contractant està constituït per la informació sobre l'activitat contractual dels òrgans de contractació del Consell Insular de Mallorca. Conté tots els contractes, esmentant-ne l’objecte, la durada, l’import de licitació i d'adjudicació, el procediment, els instruments de publicitat utilitzats, el nombre de licitadors que participen en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment, es publiquen les decisions de desistiment i renúncia.

Els contractes accessibles en el perfil del contractant poden classificar-se segons el seu procediment (obert, restringit, negociat, diàleg competitiu, obert simplificat, associació per a la innovació, licitació amb negociació), el seu tipus (serveis, concessió de serveis, subministraments, obres, concessió d'obra, mixt, privats) i el seu estat (en tramitació, finalitzats o en previsió).

Normativa

La Llei 9/2017, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el marc legislatiu base que regula la contractació pública. El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, defineix el marc legislatiu base que regula la contractació pública.

La llei de contractes del sector públic obliga que s'ajusti als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. La normativa també estableix mesures per controlar la despesa i per utilitzar de manera eficient els fons del pressupost públic.

El perfil de contractant s'introdueix per primera vegada amb l'article 43 de la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, que regula la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per adaptar la normativa comunitària de les dues primeres.

El pla anual de contractació, com a eina per a programar l'activitat de contractació de les administracions públiques, tant anual com pluriennal, s'introdueix per primera vegada a través dels articles 28.4 i 134 de la Llei 9/2017.

Anunci d'informació prèvia del pla de contractació

El Consell Insular de Mallorca, amb la finalitat d'assegurar-se la futura competència entre les empreses i de permetre l'adequada preparació de les seves ofertes als potencials licitadors, especialment la PIME, duu a terme un anunci d'informació prèvia de les licitacions que projecta adjudicar dins cada exercici fiscal.

Aquesta informació se publica a la categoria de normativa destacada d'aquest portal.

Data

La informació sobre contractes del Consell Insular de Mallorca està dividida en diverses ubicacions: