Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Subvencions

Subvencions a persones físiques i jurídiques atorgades pels departaments del Consell Insular de Mallorca

En aquesta secció podeu consultar les subvencions que han concedit els departaments i organismes que depenen del Consell Insular de Mallorca, amb indicació de la persona beneficiària, objecte i import de la subvenció, i el procediment utilitzat per concedir-la, que pot ser en règim de concurrència competitiva mitjançant convocatòria o de forma directa.

Normativa

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) ha d’operar com a sistema nacional de publicitat de subvencions, i les diferents administracions públiques concedents estan obligades, a partir de l’1 de gener de 2016, a subministrar informació a la BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió atorgades.

La BDNS té les finalitats següents: promoure la transparència, servir com a instrument per a la planificació de les polítiques públiques, millorar la gestió i col·laborar en la lluita contra el frau en matèria de subvencions i ajuts públics.

Per això, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, com a òrgan responsable d’administrar i custodiar la BDNS, a fi de garantir el dret de la ciutadania a conèixer totes les subvencions convocades en cada moment, i per contribuir als principis de publicitat i transparència, ha de publicar en la seva pàgina web les convocatòries de subvencions i les subvencions concedides. Segons cada cas, s’hi d’assenyalar la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s’imputen, la persona beneficiària, la quantitat concedida i l’objectiu o finalitat de la subvenció amb expressió dels diferents programes o projectes subvencionats.

Al contrari, no s’han de publicar les subvencions concedides quan la publicació de les dades del beneficiari o raó de l’objecte de la subvenció pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i s’hagi previst així en la normativa que les regula.

Sobre les subvencions públiques

Una part important de l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de subvencions per donar resposta, amb mesures de suport financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades. En l'article següent s’ofereix informació general sobre les subvencions i s’explica el procediment de concessió i justificació. Què són i com funcionen les subvencions i ajuts públics?

D'altra banda, a la seu electrònica podeu consultar les convocatòries de subvencions del Consell Insular de Mallorca així com el pla estratègic de subvencions de cada exercici.

Data

En la Base de Dades Nacional de Subvencions podeu trobar les subvencions atorgades a partir de l'1 de gener de 2016.